3BB เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 77 จังหวัด สร้างความปลอดภัยในชีวิตและสังคม

หลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้เน้นย้ำถึงมาตรการจัดระเบียบการพาดสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี  เพื่อให้การพาดสายสื่อสารของผู้ประกอบการทุกรายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม  3BB  ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดเนื่องจากเห็นถึงความสำคัญจากปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรัง อีกทั้งยังตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในกรณีสายสื่อสารที่พาดผ่านแนวเสาไฟฟ้าเกิดการชำรุด หย่อนลงกีดขวางถนนและทางเท้าจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับที่ผู้สัญจรไปมาในบริเวณนั้นได้

3BB ได้สำรวจสายสื่อสารที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบและร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไปแล้วในหลายพื้นที่ โดยการเก็บสายเคเบิลที่ห้อยต่ำ ตัดและรื้อถอนสายที่ไม่ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้า ลดจำนวนสาย มัดรวบสายที่ใช้งานอยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มั่นคง แข็งแรง ได้มาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ 3BB ยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นๆ คิดค้นอุปกรณ์ยึดสาย Drop Wire ชนิดใหม่ ได้แก่ “อุปกรณ์ยึดสาย Drop Wire แบบคู่”  เพื่อเพิ่มความสามารถในการจับยึด Drop Wire ไม่ให้หลุดหรือตกลงบนพื้น

3BB มีแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระยะทางกว่า 9,400 กิโลเมตร ซึ่งหากการดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ภูมิทัศน์สวยงามขึ้น รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย

Facebook Comments