สำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ ร่วมจัดประชุม 4th Council of Bureaux Working Group Meeting

สำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ (Thailand National Bureau of Insurance) ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และการสนับสนุนจาก ASEAN Insurance Council (AIC) จัดประชุม 4th Council of Bureaux Working Group Meeting (COBWG) ขึ้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถผ่านแดนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะรองประธานสภาสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอาเซียน และประธานคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมและเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจาก ASEAN Insurance Council และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำ¬กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

Facebook Comments