กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยจัดงาน CLMVT EXP 2018 เตรียมสร้างเครือข่ายการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV

กรมส่งเสริมกาค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ การค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจ จัดโครงการ CLMVT Executive Program On new Economy 2018 โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารแนวหน้าจากกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อให้เกิดการเครือข่ายทางการลงทุนและเสริมสร้างมิตรภาพทางธุรกิจ

ในการเข้าร่วมอบรมในครั้ง จะส่งผลดีต่อผู้เข้าร่วมโครงการในแง่ของรูปแบบการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ระดับโลกจาก Stanford Unviversity และรูปแบบการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมทุนที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 60 คนจากภาครัฐและเอกชนในประเทศกลุ่ม CLMVT (กัมพูชา,ลาว,เมียนมา,เวียดนาม และไทย)  โดยได้รับเกียรติจากนายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า CLMVT Executive Program On new Economy 2018  ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย และกลุ่มประเทศ CLMV ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการค้าและก้าวสุ่โลกการค้ายุคใหม่ไปด้วยกัน โดยการเชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนมาแลกเปลี่ยนทัศนะ ออกแบบกลยุทธใหม่ ๆ และเตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีการค้าโลก

ในงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับองค์ควารู้ใหม่ ๆ อาทิ Growth Hacking,Building an international Brand,Innovation Invesment for Coperate และ Outward Mindsets เพื่อสร้างความร่วมมือรวมถึงกิจกรรม Pitching เป็นต้น

ด้านพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ การค้ายุคใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวได้รับการออกแบบเป็นหลักสูตร 4 วัน ภายใต้แนวคิด Creative  CLMVT โดยจะใช้เวลา 3 วันครึ่งในการอบรมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการตลาด และอีกครึ่งวันเป็นภาคสนามการศึกษา โดยจะได้รับฟังประสบการณ์จากวิทยากรที่ประสบความเร็จในการบริหารงานการค้ายุคใหม่ จึงเป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่ในห้องเรียน ซึ่งจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

Facebook Comments