12 สถาบัน จับมือ ยกระดับ “ภาวะผู้นำ”ผ่านเทคนิค STEM

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและวชิราวุธวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ Global Inclusive STEM + Leadership Week China & Thailand 2019 โครงการพัฒนาทักษะในการลงมือทำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาวการณ์เป็นผู้นำ ทัศนคติ ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ เรียนรู้ระบบ ประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม วิธีในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงต่างๆ โดยมีกว่า 12 สถาบันเข้าร่วมได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (สจด.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) โรงเรียนจิตรลดา (จด.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (มวส.) วชิราวุธวิทยาลัย (ว.ช.) และบริษัท บีกริม จำกัด

รองศาสตราจารย์.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนานักศึกษาและนักเรียนที่ดี โดยให้นักศึกษาและนักเรียนที่ร่วมโครงการได้เรียนรู้การทำงานกับนักเรียนต่างประเทศ สามารถทำงานกับคนที่มีสถานะต่างกับตนเอง เช่น นักเรียนที่ร่วมทำงานมาจากต่างสถาบันต่างเชื้อชาติ มาจากภูมิหลังครอบครัวที่แตกต่างกัน นักเรียนและนักศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหา และภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม นำเอาความสามารถ และความคิดของแต่ละคนมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานช่วยกัน

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า จากที่ได้สัมผัสและฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของ มทร.ธัญบุรี เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ได้เดินทางไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ และโครงการนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ยังพัฒนาความเป็นผู้นำ และฝึกการทำงานเป็นทีมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั้งไทยและต่างชาติ ระยะที่ 1 ณ ประเทศจีน และ ระยะที่ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและวชิราวุธวิทยาลัย โดยมีนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ 35 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย กล่าวว่า นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สามารถทำงานร่วมกับนักศึกษาได้ โดยนักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้กับนักเรียนต่างชาติ ตลอดจนพี่เลี้ยงและครู โดยไม่มีในห้องเรียน นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ซึ่งแต่ละคนมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศจีน นายอานนท์ จีบแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า อยากเปิดประสบการณ์ยังต่างประเทศ เป็นโอกาสที่ดี ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีน อาศัยบ้านของโฮส ทำตัวเป็นหนึ่งคนในครอบครัว ใช้ชีวิตเหมือนเป็นบ้าน โดยบ้านที่ไปพักอาศัยจะมีนักเรียนจีน 1 คน 10 วัน ต้องตามนักเรียนจีนไปเรียนที่โรงเรียน แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการศาสตร์วิชาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ ตนเองได้เรียนรู้ในเรื่องของพลังงานทดแทน ในเรื่องของดนตรี นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับคนอื่น วัฒนธรรมของคนจีน ในเรื่องของการตรงต่อเวลาซึ่งคนจีนให้ความสำคัญมาก

ทางด้านนางสาวนุชจารีย์ นรลักษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ เล่าว่า ได้รับความรู้ กระบวนการในการทำงานร่วมกับคนอื่น ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 3 ปี ได้เห็นมุมมองของนักเรียนจีน เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ถ้ามีโอกาสอยากเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้อีก เป็นการฝึกในการใช้ชีวิตยังต่างประเทศโดยใช่ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ทางด้านนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมที่ประเทศไทย นายกิตติชัย พุ่มไม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า ภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ ตลอดองค์ความรู้ใหม่ 4 ฐานในการเรียน ฐานที่ 1 ในเรื่องฐานข้อมูลชีววิทยา ฐานที่ 2 เรื่องสุขภาพชีวเคมี เรื่องที่ 3 เชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาฟิสิกส์กับเสียงดนตรี และฐานที่ 4 การออกแบบชิ้นงาน โดยทีมมีทั้งหมด 5 คน มีนักเรียนจีน 2 คน ช่วยกันออกแบบผลงานเมืองในอนาคต และจัดนิทรรศการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน THE BEST EXHIBITION AWARD เป็นกิจกรรมที่สนุก ได้ใช้ความคิดเพื่อสังเคราะห์ไอเดีย อาศัยกระบวนการในการทำงานเป็นทีม

เช่นเดียวกับ นายกฤตเมธ จันทร์เพ็ชร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า โครงการนี้ทำให้กล้าแสดงออกทางด้านภาษา ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดการทำกิจกรรม กิจกรรม 4 ฐาน เชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าด้วยกัน โดยวิทยากรที่มาสอนเป็นพี่เลี้ยงและจิตอาสาต่างชาติ ยกตัวอย่าง ความรู้ที่ได้คือ Big Data นำข้อมูลที่ได้มาขยายผลเพื่อนำไปใช่ในการเรียน กระบวนการในการทำกิจกรรมสอนให้รับฟังความคิดเห็นคนอื่น

อีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีม ร่วมกับนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา และนักศึกษาต่างประเทศ การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมการอบรม สร้างภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994

Facebook Comments