เปิดตัวศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน : GSB Research คลังข้อมูลใหม่ด้านเศรษฐกิจของประเทศ “สร้างสรรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ บริเวณชั้น 1 อาคาร 72 ปี (อาคาร 4) ได้มีพิธีเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน หรือ GSB Research เพื่อผลิตงานวิจัย รายงาน บทวิเคราะห์ ทั้งเศรษฐกิจมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจ โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในพิธี พร้อมกับจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ 3 หัวข้อ ได้แก่ Mega Trends เทรนด์เปลี่ยน โลกปรับ” โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน Change อนาคตใหม่กับ Data Driven” โดย นายปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท จีเอเบิล จำกัด และ “หนี้ครัวเรือนกับอนาคตแบงก์ไทย มุมมองใหม่ผ่าน Big Data” โดย นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน” หรือ GSB Research เกิดขึ้นจากนโยบายของธนาคารฯ ที่ต้องการให้มีสถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน รวมถึงมีนักวิจัยและเครื่องมือที่รองรับต่อการวิเคราะห์วิจัยอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลของหน่วยงานภายในธนาคารและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของธนาคารออมสิน

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และการวิจัยต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางสถิติขั้นสูง และ Model ต่างๆ  โดยนักวิจัยจำนวน 28 คน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ/คลังสมอง (Think Tank) ที่ให้บริการข้อมูลใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ด้านเศรษฐกิจมหภาค ด้านเศรษฐกิจฐานราก ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยเศรษฐกิจมหภาคถือเป็นภาพหลักที่สำคัญที่แสดงถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศ  ดังนั้น ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินจึงได้ติดตาม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจการเงินในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายไตรมาส เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ต่อสาธารณชน

สำหรับด้านเศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economy)  เป็นส่วนเศรษฐกิจที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย และเป็นภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินจึงมุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศผ่านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economic Sentiment Index) รวมถึงการติดตามแนวนโยบาย และภาวะของเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนมีการวิจัยเชิงลึกและบทวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก

ขณะที่ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้น ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินมุ่งมั่นวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมในแต่ละ Sector โดยเฉพาะ Sector ที่มีความสำคัญของประเทศ อาทิการผลิต การบริการ การค้า อสังหาริมทรัพย์ การขนส่งและคลังสินค้า รวมถึงบริการทางการเงินที่เป็น Financial Innovation ต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อจัดกลุ่ม/ค้นหาธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เป็น Sunrise-Sunset ดาวเด่น ดาวร่วงในแต่ละภูมิภาค     ของประเทศ อีกทั้งยังยังติดตามสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ Startup ซึ่งภาครัฐถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้ของประเทศผ่านการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) รายไตรมาส เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ/อุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ หน่วยงานและสาธารณชน อีกทั้งยังได้ติดตามความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อให้ทันกับโลกในยุค Digital ด้วย

นับได้ว่าศูนย์วิจัยธนาคารออมสินแห่งนี้มีความสมบูรณ์แบบในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเศรษฐกิจฐานรากนั้นถือเป็นงานบุกเบิกชิ้นสำคัญที่ธนาคารออมสินได้ริเริ่มมาตั้งแต่แรกอย่างเป็นรูปธรรม มีดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ซึ่งใช้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงจัดทำ Poll เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนฐานราก ทั้งเรื่องวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การหารายได้ การออม การใช้จ่าย การก่อหนี้ เป็นต้น ตลอดจนมีรายงานวิจัยเชิงลึกทางด้านฐานรากนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

“ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีระบบการวิเคราะห์วิจัยตามแบบมาตรฐานงานวิจัยสากลมีเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล คำนวณค่าสถิติ และการประมาณการที่เที่ยงตรงแม่นยำ ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มีการจัดทำรายงานที่นำเสนอแบบ Infographic ที่สวยงาม ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยปัจจุบันมีรายงานวิจัยที่เกิดจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสินกว่า 100 เรื่องต่อปี และมีความพร้อมในการนำเสนอผลการวิจัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จที่ว่า สร้างสรรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด

องค์ประกอบภายในศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ : ผ่านจอ LED ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 จอ, จอ LED ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 4 จอ และจอ LED ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 9 จอ พร้อมกล้องจับความเคลื่อนไหว

 • โถงต้อนรับและลงทะเบียน
 • Multimedia โฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารธนาคาร/ธุรกิจธนาคาร
 • Multimedia บทความ/งานวิจัยออกใหม่
 • ถ่ายภาพที่ระลึกการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ

ข้อมูลผลงานวิจัย : ผ่านจอ LED ขนาด 75 นิ้ว แบบ Touchscreenพร้อมปากกาดิจิทัล

 • Animation เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก
 • ผลงานวิจัยต่างๆ

ข้อมูลเศรษฐกิจ today : ผ่านจอ LED ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 30 จอ และจอ LED ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 1 จอ

 • แถลงข่าวLive สดข้อมูล ข่าวสาร ผลการวิจัยผ่านระบบ Steaming
 • อัพเดตข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ ต่างประเทศ ข่าวธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ
 • Animationแนะนำศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

World Today : ผ่านจอLED ชนิด SMD จัดวางเรียงกันเป็นตาราง Matrix ขนาด 30 ตารางเมตร

 • อัพเดตข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ ตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศ
 • อัพเดตดัชนีตลาดหลักทรัพย์แบบ Real Time

คลังความรู้ : ผ่านจอ Touch Screen ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 11 จอ และขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 จอ

 • คลังข้อมูลบทความและงานวิจัยต่างๆซึ่งสามารถค้นหาผ่านระบบ Search Engineได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค

 • GDP Forecast : รายงานประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีการประมาณการในทุกไตรมาส
 • Economic Situation : รายงานติดตามภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
 • รายงานการวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญด้านเศรษฐกิจ การเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การประเมินผลการส่งเสริมการออมของธนาคารออมสินเป็นประจำทุกปี

คลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจฐานราก

 • ดัชนี GSI : ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (Grassroots Economic Sentiment Index) สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประชาชนฐานรากในทุกไตรมาส
 • รายงานการติดตามภาวะเศรษฐกิจฐานรากรายเดือน ซึ่งจะติดตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ตลอดจนถึงแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนฐานราก
 • รายงานการวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก

คลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 • ดัชนี SSI : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Start Up (Start Up Sentiment Index)สะท้อนความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้ประกอบการ Start Upในทุกไตรมาส
 • Industry Update : ติดตามความเคลื่อนไหวและคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมใน Sector ต่างๆเป็นรายเดือน
 • Sunrise-Sunset Industry : ธุรกิจ/อุตสาหกรรมเด่น-เสี่ยงในแต่ละภูมิภาคในทุกครึ่งปี
 • Financial Innovation/Hot Issue : บทความเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆรวมถึงรายงานการวิเคราะห์ประเด็นร้อน (Hot Issue) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆ
 • E-Libraryซึ่งจะมี e-Books ให้เลือกอ่านมากมาย
 • เกมเสริมสร้างด้านการเงิน เช่น Financial Literacy
 • Data Source
 • Website ต่างๆ ของธนาคารออมสิน

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วนของประเทศ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ วางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญได้อย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคม เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Facebook Comments