ธ.ออมสินร่วมสนับสนุนรางวัล TEDET ประจำปี 2561 

ธนาคารออมสิน มอบโล่เกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TDET) ประจำปี 2561

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TDET) ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร อดีตประธานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร อดีตผู้อำนวยการ สสวท. และ นางจินตนา พรรัศมี กรรมการผู้อำนวยการ บริษ้ท เอดูพาร์ค จำกัด ให้เกียรติร่วมพิธี ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Tests : TEDET) เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด และ CMS Edu Co.,ltd. ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานความถนัดเฉพาะด้านทางวิชาการอันเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 แล้ว

Facebook Comments