กยศ. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความรู้ทางการเงินผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกรศึกษา และ ดร.ภากร ปีตธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ภายในพิธีเปิดตัวโครงการ Happy Money สุขเงิน สร้างได้ พลังความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินสำหรับคนไทย โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า “กองทุนได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ด้วยการนำองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ e-Learning ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำมา ให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การวางแผนการเงิน การลงทุน และความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านระบบ SET e-learning ซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่า 15 หลักสูตร

เมื่อนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเรียนจบแต่ละหลักสูตรแล้ว สามารถนำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด โดยผู้กู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าเรียน SET e-learning ผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ทางเว็บไซต์กองทุนหรือแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

ทั้งนี้ กองทุนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนกว่า 5.9 ล้านราย มีนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษากว่า 6 แสนรายต่อปีการศึกษา โดยปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่เข้าเรียนหลักสูตร SET elearning แล้วจำนวนกว่า 560,000 ราย

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กองทุนคาดหวังให้ผู้กู้ยืมเงินมีความรู้ทางการเงินจะสามารถบริหารจัดการรายได้ ทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนได้ตามกำหนด เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไปโดยกองทุนจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัว เพื่อให้บุตรหลานและนักเรียน นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

Facebook Comments