ม.หัวเฉียวฯ รับทุน สกว. หนุนวิจัยปลาสลิด  ปี  2

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย รศ.ดร. อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี  ได้ชี้แจ้งกระบวนการและการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  อ.สุปราณี  จงดีไพศาล  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. และดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว. รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ  ปีนี้ทีมวิจัยจากคณะต่าง ๆ  เสนองานวิจัยเชิงพื้นที่  จำนวน  8  เรื่อง  อาทิเช่น  *การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายในจังหวัดสมุทรปราการไปยังตลาดนักท่องเที่ยวจีนแบบทัวร์ที่มาท่องเทียวในจังหวัดสมุทรปราการ  *การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการปลาสลิดแปรรูปสมุทรปราการเพื่อการส่งออกทางเรือด่านเชียงแสนสู่จีนตอนใต้  ด้วยกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนา  และ*การจัดทำระบบพัฒนาการผลิตปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ณ มฉก. เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments