JAS ได้รับการประเมิน CGR ปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ThaiIOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานนำเสนอผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2566 ของ บจ.ไทย ทั้ง 782 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 81% อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)  ทั้งนี้ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”)  ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”

การที่ JAS ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม