MEA มอบปฏิทินปีใหม่ในรูปแบบอักษรเบรลล์ ให้แก่สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทย

นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน MEA ส่งมอบปฏิทินปีใหม่ประจำปี 2567 ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบอักษรเบรลล์ ให้แก่สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทย โดยมี นายกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นผู้รับมอบ จำนวน 500 เล่ม ซึ่ง MEA ได้จัดทำปฎิทินในรูปแบบอักษรเบรลล์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และอำนวยความสะดวกกับผู้พิการทางสายตาให้มีความเท่าเทียมทางสังคม ณ บริเวณ Creative Zone ชั้น 1 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

#ปฏิทินอักษรเบรลล์ #สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทย#MEACSR #การไฟฟ้านครหลวง #MEA#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร