MEA จัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (MEA Volunteer 2023)

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสา “ถึงน้อง ๆ เชียงดาว” โดยพนักงานอาสา กลุ่มสุขสวัสดิ์ 53 จัดกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ (Recreation) กิจกรรมทาสีเพื่อปรับปรุงห้องน้ำ รวมถึงมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รวมถึงสิ่งของบริจาคอื่น ๆ จากพนักงาน MEA พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมให้แก่น้อง ๆ ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า และให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินการกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์เข้าสู่ปีที่ 4 โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#พนักงานอาสาสร้างสรรค์ #MEAVolunteer#MEACSR#MEA #การไฟฟ้านครหลวง#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร