โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย “พลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติด เครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชนไทย”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมจัดโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย “พลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติด เครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชนไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมจัดโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย “พลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติด เครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชนไทยระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 5 อาคารเรียน และศูนย์ปฏิบัติการศรีวารีพาวิลเลียน มฉก. มีผู้นำนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561  โดยได้รับเกียรติจาก  คุณกมล  เชียงวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ “พลังนักศึกษารู้เท่าทันสารเสพติด  เครือข่ายนิสิตปกป้องเยาวชนไทย” โครงการสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบพิษภัยของสารเสพติดนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ของสารเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน  รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้นิสิตรู้เท่าทันป้องกัน การเสพสารเสพติดภายในสถานศึกษาและชุมชนรอบสถาบันการสัมมนาครั้งนี้มีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานและสัมผัสกับสถานการณ์จริงคือ การออกตรวจสถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ในเขต Zoning รอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะกรรมการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาเพื่อการจัดระเบียบสังคมในชุมชนประกอบด้วย อำเภอบางพลี สถานีตำรวจภูธรบางพลีสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการทหารดูแลอำเภอบางพลี (ร้อย.รส.ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงกำนันตำบลบางโฉลงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้ประสาน งานหลัก  ครั้งนี้เป็นครั้งที่  110  แล้ว  ซึ่งมีการออกตรวจเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ไม่มีสถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขต Zoning รอบมหาวิทยาลัย

ประเทศชาติจะมั่นคงยั่งยืนได้ด้วยเยาวชนที่ห่างไกลสารเสพติด เป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Facebook Comments