ภาพประกอบ_ผู้คนพร้อมตัดขาดธุรกิจที่ไม่มี

Facebook Comments
ภาพประกอบ_ผู้คนในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น
Technology human touch background, modern remake of The Creation of Adam