02 นายทวีศักดิ์ แสงทอง_กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล ประเทศไทย_Resize

Facebook Comments
01 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานกรุงเทพมหานคร