คึกคัก!! บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี โชว์เจ๋ง ช่วยวิสาหกิจชุมชน แก้ปัญหาการตลาด

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงานการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน แก้ปัญหาการตลาดในงานมาร์เก็ตติ้งเดย์ 2018

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เผยความสำเร็จอีเวนต์ใหญ่ มาร์เก็ตติ้งเดย์ 2018 ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในรายวิชาปฏิบัติที่ใช้ลักษณะการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning หรือ WIL. ผสมผสานกับบริการวิชาการ โดยมอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่จริงในวิสาหกิจชุมชนหรือสถานประกอบการ ศึกษาประเด็นปัญหา วิเคราะห์และแก้ปัญหาการตลาดซึ่งรายวิชาปฏิบัติ WIL. มีด้วยกัน 5 กลุ่มรายวิชา คือ

การบริหารการตลาด การบริหารการขาย การตลาดลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารการค้าปลีก และการบริหารสินค้าในธุรกิจการค้าปลีก โดยงานดังกล่าวมีการจัดแสดงผลงาน การนำเสนอชุดการแสดงการเสวนาวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างประสบการณ์และเป็นการนำความรู้จากที่เรียนมาประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม “การเรียนในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอต่อการศึกษาในปัจจุบัน เราจึงปรับรายวิชาการเรียนการสอนเข้ากับการทำงานผ่านโจทย์ปัญหาจริงจากการลงพื้นที่ชุมชนซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการคิดแก้ปัญหา นำสิ่งที่เรียนมาช่วยหาคำตอบในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งยังเกิดเครือข่ายเพื่อการทำงานในอนาคตต่อไป”
ผศ.ดร.นาถรพี กล่าว

ด้าน ดร.ถนอมพงษ์ พานิช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่านักศึกษาลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน 6 แห่ง เช่น จ.ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านลำบัวลอย, รอยส์ร้อยสร้อยแฮนด์เมด จิลเวอร์รี่, ข้าวกล้องหอมดำสูตะบุตร, ขนมปังกรอบ, เห็ดสวรรค์, วิสาหกิจชุมชนบ้านย่านาง, อรรถวีร์ ขนมกง, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาตราท้องอิ่ม, น้ำสมุนไพรธัญพร, น้ำพริกพวงแก้ว, เพ็ญวดีเฮิร์บ, เก้าอี้มหัศจรรย์ และวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ออแกนิค จ.อยุธยา โรตีสายไหมแม่รัตนา จ.ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนอาราปิก้า จ.นครนายก วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านลำบัวลอย จ.สระบุรี ขนมบ้านไม้เมือง และ จ.สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังบุญเพ็งทั้งนี้ ได้รวมกิจกรรมรายวิชากลยุทธ์การตลาดและการวางแผนการจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
รวมถึงมีนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยการลงพื้นที่ช่วยวิสาหกิจครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด และการตลาดดิจิตอลซึ่งได้รับฟีคแบคที่ดีมากจากชุมชนและเจ้าของสถานประกอบการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและเป็นการเรียนที่มุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ Hands-On ที่ตรงตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bus.rmutt.ac.th หรือ
www.facebook.com/Bus.rmutt

Facebook Comments