ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ผีตาโขน-เรือกอและ ไอเดียเก๋ๆ นศ.มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา ภาควิชาศิลปะออกแบบแบะเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้เป็นแนวคิด “อ่างน้ำล้นผีตาโขน” ผลงานของ นายสืบศักดิ์ ศรีมาศ และ “ผลิตภัณฑ์ใส่อาหารรูปแบบเรือกอและ” ผลงานของ นางสาวกชพร ชูจันทร์

นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา ภาควิชาศิลปะออกแบบแบะเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบผลิตภัณฑ์และลงมือปั้นผลงานสำเร็จการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี  นำความรู้ที่ได้เรียนมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น 1 ไอเดีย นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาใช้เป็นแนวคิด “อ่างน้ำล้นผีตาโขน” ผลงานของ นายสืบศักดิ์ ศรีมาศ และ “ผลิตภัณฑ์ใส่อาหารรูปแบบเรือกอและ” ผลงานของ นางสาวกชพร ชูจันทร์

นายสืบศักดิ์ ศรีมาศ เล่าว่า  เพื่อเพิ่มคุณค่าและความสวยงามยิ่งขึ้นให้กับอ่างน้ำล้น บวกกับตนเองมีความสนใจในหน้ากากผีตาโขน เนื่องจากผีตาโขน เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันอย่างยาวนาน ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทำจากหวดนึ่งข้าวเหนียวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส ออกเดินร่วมขบวนไปกับขบวนแห่งานบุญหลวงลวดลายของหน้ากากผีตาโขนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากเดิมเป็นลวดลายที่สร้างสรรค์ขึ้นผ่านแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เช่น ดวงตาของเหยี่ยว และตาลูกอ๊อด ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นคุณค่าและรู้สึกต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาชนชาวไทย จึงทำการศึกษาหน้ากากผีตาโขนที่มีลวดลายวิจิตรสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีผีตาโขน นำมาออกแบบและสร้างสรรค์อ่างน้ำล้นรูปแบบผีตาโขนให้มีรูปแบบและลวดลายที่สวยงาม ส่งเสริมให้เกิดความสำนึกและเห็นความสำคัญในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและเป็นมรดกที่พึงรักษาไว้ต่อไป

นางสาวกชพร ชูจันทร์ เล่าว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทชุดอาหารจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสูง การสร้างความโดดเด่นทั้งทางด้านประโยชน์ที่ใช้สอยต้องควบคู่กับรูปลักษณ์เฉพาะตัว นักออกแบบจึงให้ความสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เมื่อสร้างความแตกต่างระหว่างชุดอาหารที่ใช้งานประจำวัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกใส่อาหารรูปแบบเรือกอและ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ความสวยงามของเรือกอและ ที่มีเสน่ห์และความโดดเด่นทั้งด้านรูปทรงและลวดลาย โดยการนำรูปแบบเดิมของเรือกอและมาพัฒนาดังแปลงเป็นภาชนะใส่อาหาร รูปแบบยังคงเน้นการอนุรักษ์มรดกของภาคใต้ไว้ เพื่อรักษาคุณค่าในตัวของมัน เรือกอแระ ซึ่งแสดงออกมาทางรูปแบบและลวดลายที่วิจิตรพิสดารบนเรือกอและแต่ละลำ เหมาะแก่การนำไปใช้ตามร้านอาหาร ภัตตาคารตามโรงแรม หรืองานเลี้ยงต่างๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ทั้งสองผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าของผลงาน “อ่างน้ำล้นผีตาโขน” นายสืบศักดิ์ ศรีมาศ โทร. 090-9900179 และ “ผลิตภัณฑ์ใส่อาหารรูปแบบเรือกอและ” นางสาวกชพร ชูจันทร์ โทร.095-6071893

Facebook Comments