มทร.ธัญบุรี ลดหน่วยกิตจบการศึกษา”ประเสริฐ”ย้ำคุณภาพบัณฑิตไม่ลด เปิดช่องเด็กเรียนวิชาที่สนใจ-ฝึกงานต่างประเทศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกาศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มทร.ธัญบุรี จะลดจำนวนหน่วยกิตการจบการศึกษาทุกหลักสูตรจาก 136 หน่วยกิต เหลือ 124-127 หน่วยกิต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มทร.ธัญบุรี จะลดจำนวนหน่วยกิตการจบการศึกษาทุกหลักสูตรจาก 136 หน่วยกิต เหลือ 124-127 หน่วยกิต ซึ่งยังถือว่าเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่บัณฑิตต้องสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต การปรับลดหน่วยกิตลงครั้งนี้จะไม่เป็นการลดคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน เพราะเป็นการลดความซ้ำซ้อนในรายวิชา แต่ไปเพิ่มเติมในส่วนภาคปฏิบัติให้มากขึ้น  การปรับลดหน่วยกิตที่เกิดขึ้น ทั้งจะส่งผลดีต่อนักศึกษาทำให้มีเวลามากขึ้น  สามารถใช้เวลาว่างเข้าเรียนในหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ที่ตนเองสนใจ โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเนื้อหารายวิชาในคณะที่ตนเองเรียนอยู่ เป็นการเรียนข้ามคณะได้ รวมถึงยังสามารถเข้าฝึกอบรมในศูนย์Excellent Centerเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

“ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มีความต้องการความรู้ที่หลากหลาย และยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เวลาเรียนที่ลดลงจะทำให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เปิดมุมมองที่กว้างขึ้น รวมถึงยังสามารถทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับชุมชนได้ เป็นการฝึกทักษะด้านสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น นักศึกษาปี 3 เทอม 2 อาจเรียนเพียง 3 วัน อีก 2 วันที่เหลือก็สามารถไปฝึกงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และยิ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ฝึกงานต่างประเทศ การลดจำนวนหน่วยกิตลง ก็จะกลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวลาฝึกงานมากขึ้น” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.

Facebook Comments