บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทยมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นทั่วประเทศ e – Claim Awards 2018 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น e – Claim Awards 2018 ให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัยและบุคลากร ที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นจากทั่วประเทศ จำนวน 229 รางวัล

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้นำระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e – Claim System มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับแจ้งอุบัติเหตุจากรถ เป็นการตรวจสอบและรับรองสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้กับผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความสะดวกระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันภัย โดยระบบสินไหมอัตโนมัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อได้รับอุบัติเหตุสามารถที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด บริษัทกลางฯ ได้พัฒนาระบบการบริการ     การจ่ายสินไหม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่สร้างภาระให้กับผู้ประสบภัยที่ต้องสำรองจ่าย โดยระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e – Claim system นี้จะเชื่อมโยงกับระบบพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อผู้ประสบภัยจากรถเข้ารับการรักษา ทางสถานพยาบาลจะทำการสอบถามและบันทึกข้อมูล ลงในระบบ e – Claim ทันที ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำมาประมวลผลร่วมกับข้อมูลการเอาประกันภัยรถในฐานข้อมูลการเอาประกันภัย ระบบจะมีการแจ้งผลความคุ้มครองอัตโนมัติให้ทางโรงพยาบาลรับทราบถึงสิทธิของผู้ประสบภัยแบบอัตโนมัติทันที โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยในระบบภายหลังทำการรักษาเรียบร้อยแล้วโดยที่ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยายบาลแต่อย่างใด หากไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง ส่วนบริษัทประกันภัย เมื่อได้รับการแจ้งข้อมูลจากทางเครือข่ายและโรงพยาบาลจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับสถานพยาบาลที่ทำการรักษาผู้ประสบภัยต่อไป สำหรับกรณีเสียชีวิตก็สามารถที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว

ระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e – Claim System ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศมากกว่า 2,849 แห่ง ที่เข้าใช้ระบบ e – Claim นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายแจ้งเหตุอีกจำนวนมากกว่า 3,000 แห่งที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทำให้ระบบ e – Claim นี้เป็นที่ยอมรับและสามารถรับรองสิทธิให้กับผู้ประสบภัยจากรถได้รับการดูแลได้ทันที อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลอุบัติเหตุที่ได้รับจากระบบมาบริหารจัดการเป็นข้อมูล รวบรวมได้เป็นสถิติต่างๆในเว็บไซต์ www.thairsc.com เพื่อนำไปใช้หรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

เพื่อให้การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e – Claim System เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเครือข่ายที่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ e – Claim สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นหรือ e – Claim Awards ประจำปี 2018 โดยมีโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 229 รางวัล ซึ่งประกอบด้วย

– รางวัลโรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นประเภทการบันทึกข้อมูล จำนวน 119 รางวัล

– รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น

ประเภทบุคคลโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือดีเด่น จำนวน 20 รางวัล

– รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น

ประเภทบุคคลเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือดีเด่น จำนวน 21 รางวัล

– รางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาการดีเด่น จำนวน 21 รางวัล

– รางวัลเครือข่ายประเภทมูลนิธิที่ให้ความร่วมมือดีเด่น จำนวน 32 รางวัล

– รางวัลบริษัทประกันภัยที่ใช้ระบบ e – Claim ดีเด่น จำนวน 5 รางวัล

– รางวัลโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือดีเด่น 8 ปีซ้อน จำนวน 4 รางวัล

– รางวัลโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือดีเด่น 7 ปีซ้อน จำนวน 7 รางวัล

โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประสบภัยจากรถในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และข้อมูลจากการรับแจ้งเหตุจากเครือข่ายจะถูกนำไปสู่ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำไปแก้ไขป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

โดยระบบสินไหมอัตโนมัติจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับความร่วมมือที่ดีของเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 5.0 ด้วยการ ยกระดับ e-Claim ให้เป็น IA Claims หรือ Intelligent Automate Claims ที่จะให้บริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.อย่างเหนือความคาดหมายเพื่อผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง พร้อมทั้งร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ให้กับสังคมไทยเพื่อแก้ไขปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากพบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุ ต้องการแจ้งเหตุหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทกลางฯ     Call Center โทร.1791

Facebook Comments