บริษัทกลางฯ ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุข เร่งรัดการขับเคลื่อนที่ปลอดภัยบนถนน

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก South-East Asia Ministerial Meeting : Accelerating Actions for Implementation of Decade of Action for Road Safety เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนถนน ณ โรงแรม Hilton Arcadia Phuket จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments