Salesforce Net Zero Cloud 2.0

Facebook Comments
Dashboard shows all Scope 3 emissions generated by suppliers in the procurement value chain
คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองประธานประจำภูมิภาคและกรรมการผู้จัดการ เซลส์ฟอร์ซ ประเทศไทย