ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยึดมั่น เพื่อสังคม

นายชาติชาย  โพธิวร  (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงงานชไนเดอร์  อิเล็คทริค  รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย (ขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยรางวัล CSR-DIW Continuous Award สะท้อนถึงความทุ่มเทและความตั้งใจขององค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งโรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก สอดคล้องตามแนวทางสากล ISO 26000 ครอบคลุมประเด็นหลัก 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เช่น ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน การปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ที่ป่าละอู อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ การส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน และส่งเสริมชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงพลังงานสะอาดและทันสมัยโดยการส่งมอบโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (โมบิย่า) เพื่อให้เด็กได้อ่านหนังสือหรือทำการบ้าน รวมถึงผู้ปกครองได้ทำงานในยามค่ำคืนได้

Facebook Comments