สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของเป้าหมายทั้งปี

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคม 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 4,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 136 ของประมาณการ จำนวน 3,275 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 66,452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)
จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน
คิดเป็นร้อยละ 96 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

                                                                                    หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่

รัฐวิสาหกิจ

เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

18,301

2

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  15,428

3

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

13,139

4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5,733

5

ธนาคารออมสิน

5,409

6

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

3,891

7

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2,414

8

การไฟฟ้านครหลวง

2,350

9

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2,100

10

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

1,034

11

อื่นๆ

2,588

 

                        รวม

72,387

Facebook Comments