ไทยเบฟ ร่วมงาน “The 9th Social Business Day 2019”

ต่อเนื่องจากงาน สัมมนา “วิสาหกิจเพื่อสังคม : กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Thailand Sustainability Forum 2019 : Fostering Social Enterprises) ที่จัดโดย บริษัท ซี เอ ซี จำกัด  (C asean) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความตระหนักถึงการทำงานในรูปแบบวิสาหกิจ เพื่อสังคมให้กับสาธารณชนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้ร่วมเป็นกลไกในการเพิ่มรายได้ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ C ASEAN ชั้น 10 อาคาร CW Tower

ล่าสุด คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน  The 9th Social Business Day 2019” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และครั้งที่ 9 ของโลก ภายใต้แนวคิด “การสร้างรายได้คือความสุข แต่การสร้างความสุขให้คนอื่นคือความสุขที่แท้จริง” (Making Money is Happiness, Making Other People Happy is Super Happiness) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดชุมชนธุรกิจเพื่อสังคม และเพื่อเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนแนวคิด “Social Business” ของ ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล ผู้ริเริ่มแนวคิด Social Business หรือธุรกิจเพื่อสังคม อีกทั้งต้องการสะท้อนและตอกย้ำให้ตระหนักถึงความสุขที่แท้จริง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Facebook Comments