ประชุมเครือข่าย TSCN

Processed With Darkroom

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เชิญประชุม Thailand Supply Chain Network CEO Roundtable (TSCN) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์  แบ่งความรู้และร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วย คุณสนั่น อังอุบลกุล และบิ๊ก CEO แถวหน้าอาทิ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล  ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง  คุณนิธิ ภัทรโชค  คุณประสิทธิ์ บุญดวงประสิทธิ์ คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล  คุณวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ  คุณชู ชง ชาน  คุณต้องใจ ธนะชานันท์ และคณะผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ ณ The House on Sathorn เมื่อเร็วๆนี้