ระบบ AI จาก Google เรียนรู้ได้เองแล้ว ไม่ต้องพึ่งพามนุษย์

ระบบ AI (Artificial Intelligence – ปัญญาประดิษฐ์) จาก Google หรือที่เรียกว่า DeepMind ยกระดับประสิทธิภาพขึ้นอีกขั้น หลังจากที่มันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในหน่วยความจำ ไม่ต้องพึ่งพามนุษย์

google-deepmind-ai-platform

ระบบ Hybrid System ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ AI ที่ Google พัฒนาขึ้น ซึ่งเมื่อไม่นานนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นขึ้นใหม่ เรียกว่า Differential Neural Computer (DNC) โครงข่ายประสาทเทียมที่สามารถจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลที่มีความซับซ้อน พร้อมทำงานคู่กับระบบ Smart AI หัวใจสำคัญของ DNC คือการควบคุมประสิทธิภาพการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สามารถเรียนรู้การใช้ข้อมูลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องมากที่สุด

ตัวอย่างของ DNC ที่ช่วยในการทำงาน คือ ระบบรถการขนส่งสาธารณะในกรุงลอนดอน เมื่อมีการเรียนรู้ในระดับพื้นฐานในหน่วยความจำ DNC จะสามารถคำนวณหาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของเส้นทางได้ด้วยตัวของมันเอง โดยผลลัพธ์ที่ได้อาจออกมาในรูปแบบของตำแหน่งสถานี รวมไปถึงการแสดงข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้การเรียนรู้ระบบรถการขนส่งสาธารณะในกรุงลอนดอนของ DNC ยังสามารถนำไปปรับใช้ในโครงข่ายการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้ด้วย

จากความก้าวหน้าของระบบ DeepMind จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้นในอนาคต รวมถึงเข้ามามีบทบาทในชีวติประจำวันเพื่อช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งหลังจากนี้ก็น่าคิดไม่น้อยว่าหุ่นยนต์ที่มีความฉลาด สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต

อ้างอิงจาก Sciencealert

Facebook Comments