DITP เผยโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 สำเร็จเกินคาด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ประกาศผลโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 สำเร็จเกินคาด หลังมีองค์กรธุรกิจเข้าร่วมล้นหลาม…

DITP CLMVT Executive Program on New Economy 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 สำเร็จเกินคาด โดยผู้เข้าร่วมสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกัยมากขึ้น ไม่จำกัดเพียงเฉพาะคนที่อบรมในรุ่นเท่านั้น

โดยผู้บริหารระดับแนวหน้าจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย กว่า 60 ท่าน ที่เข้าร่วมโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 สามารถขยายโครงข่ายเชื่อมโยงกับผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นก่อนหน้า ทำให้เกิดโครงข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็งสร้างโอกาสในการค้าสู่อนาคตของภูมิภาคนี้

สกนธ์ วรัญญญวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ทำโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 ตลอด 4 วัน ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสมบรูณ์ และประสบเกินความคาดหมาย

โดยผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2018 กว่า 60 ท่าน จากทั้ง 5 ประเทศ ที่เข้าร่วมได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยน ร่วมถึงได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทำให้สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นกว่าที่เคย

เนื่องจากสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในระหว่างที่อบรม การพูดคุยแลกเปลียนทัศนะ ทั้งในกลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมในรุ่นเดียวกัน และผู้ที่ร่วมในรุ่นก่อนหน้า ทำให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็งกว่าเดิม ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของเราที่ต้องการสร้างโครงข่ายที่เข้มแข็งในเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

ด้าน จันทิรา ยิมเรวัต วิวัมน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP  กล่าวว่า โครงการที่ทาง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นในปีนี้ ได้ถูกออกแบบให้โครงการมีความเหมาะสม สอดรับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยเราได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ระดับโลกจาก Stanford Uiversity มาช่วยเติมเต็มความรู้ ในด้าน  Go to Market Strategy, Growth Hacking, Building an International Brand, The Venture Mindset, และ Corporate Venturing in a Regional EcoSystem ซึ่งจะเป็นแนวคิดที่ที่สำคัญ

ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในประเทศในกลุ่ม CLMVT ก้าวสู่การเป็นเครือข่ายการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) และก้าวไปสู่รูปแบบของการค้ายุคใหม่

ทางด้าน พรวิช ศิลาอ่อน ผุ้อำนวยการสถาบันพัฒนาผุ้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กล่าวว่า NEA เชื่อว่าจากความเร็จของโครงการนี้ ทำให้เชื่อมั่นว่าองค์กรธุรกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมจะสามารถพัฒนา ต่อยอด ได้อย่างต่อเนือง ซึ่งเราพร้อมที่จะปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม ได้ทันต่อเหตุการณ์ทุกปี

Facebook Comments