ETDA จัดงาน EDICOM 2014 ปลุกกระแสการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับภาครัฐและเอกชนก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ซึ่งมีภารกิจด้านหนึ่งคือการทำหน้าที่พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ในโอกาสนี้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมในคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเซียและแปซิฟิก (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ AFACT) ซึ่งได้รับการส่งเสริมจาก United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business “UN/CEFACT” ในการสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมการพัฒนาวิธีการและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิกในด้านการค้าเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของการค้าทั่วโลก

_MG_4850

ในปีนี้เอ็ตด้าได้รับเกียรติจาก AFACT ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน EDICOM 2014 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AFACT โดย EDICOM 2014 เป็นงานสัมมนาเชิงวิชาการที่ให้ความรู้กับหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบไทย

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กล่าวว่า ในปีนี้ ETDA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม AFACT ซึ่งจะหมุนเวียนไปจัดในแต่ละประเทศ และปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดงานสัมมนาวิชาการหรือ EDICOM 2014 ขึ้น โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการค้าแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

“การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการทางธุรกรรมต่างๆ ให้น้อยลง อีกทั้งยังทำให้ประหยัดค่าใช้ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางของการจัดทำธุรกรรมในรูปเอกสารกระดาษ” รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที กล่าวเพิ่ม

ทั้งนี้ ETDA ในฐานะที่มีหน้าที่พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้มีการให้ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการผลักดันด้านกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น เรื่องรหัสมาตรฐานข้อมูลในระดับสากล (Nation Single Window : NSW), เรื่องมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS), มาตรฐานการส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพ (Healthcare Exchange Information Standard) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนไทย

นายวรรณวิทย์ อาขุบตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กล่าวว่า ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำลังจะกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรการต่างๆ กำลังจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการทำ e-business ดังนั้นประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในด้านมาตรฐานต่างๆ

“ขณะนี้ UN/CEFACT กำลังทำการปรับปรุงร่าง Recommendation N°.4 -National Trade Facilitation Bodies (NTFB) ซึ่งจะมีข้อกำหนดด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้านการปฏิบัติการ และด้านเทคนิค สำหรับประเทศไทยเราควรมีการวางแนวทางและการปรับทิศทางการทำงานให้สอดคล้อง กับแฟรมเวิร์กของ NTFB ที่ UN/CEFACT กำลังมีการยกร่างขึ้นใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยไม่ตกขบวนข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางใหม่ในโลกการค้า”

อย่างไรก็ตามยังมีความพร้อมด้านต่างๆ ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญ และต้องปฏิบัติตาม เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า มีเวทีในตลาดมากขึ้น และยกระดับองค์กรให้เป็นสากล

_MG_4484

Facebook Comments