ไอบิทซ์ รับสมัคร GIS Analyst

logo_ibiz

Position: GIS Analyst

Job Description
บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด มีความต้องการนักภูมิสารสนเทศ นักวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเข้าใจพื้นฐานภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี มีตรรกความคิดเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ มีสามารถใช้เครื่องมือทางด้านงานภูมิสารสนเทศได้เป็นอย่างดี สามารถผลิตงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจที่เหมาะสมแก่บริษัทและลูกค้า


ตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศประจำบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด เป็นตำแหน่งที่เปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนระดับประเทศ สร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านภูมิศาตร์ที่มีความหลากหลาย

Responsibilities

1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีตรรกแนวคิดการตัดสินใจ การวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานเชิงพื้นที่อย่างถูกต้อง
2. มีความเข้าใจเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสำรวจจาระยะไกล และการสำรวจภาคสนาม(Geospatial Science, Remote Sensing and/or Surveying) และสามารถใช้งานเครื่องมือทั้ง Hardware/Software ที่ปรากฏอยู่ในตลาดได้อย่างดี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial database) เช่น PostgreSQL, SQL server Spatial เป็นต้น โดยสามารถออกแบบ จัดทำ บริหารจัดการ และพัฒนาฐานข้อมูล พร้อมให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯและลูกค้าได้
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการให้บริการแผนที่ผ่านเครือข่าย (Web Map Service) ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง บริหารจัดการ
5. มีทักษะที่ดีทางด้านศิลปะและวิทยาศาตร์ในการออกแบบแผนที่ดิจิตอล (Digital Cartographic Design)

Required Qualifications

1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS,RS) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนฟังก์ชั่นด้วยภาษา SQL, Google API หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
5. ออกต่างจังหวัดได้บางครั้ง

 

Contact Information

Office Address : i-bitz company limited, 56/3 soi bunyu dindand road,

samsennai, phayathai, bangkok, thailand. 10400

คุณพัชญ์พิดา พัชรนันทวัจน์

เบอร์ติดต่อ 022787913 ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ human.resources@i-bitz.co.th

 

Facebook Comments