มหิดลจดสิทธิบัตร Deep Inspire ใช้ AI ช่วยวินิจฉัยโรคปอด-หัวใจ

สำเร็จแล้ว ม.มหิดล จดสิทธิบัตร ‘Deep Inspire’ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยวิเคราะห์ภาพถ่าย X-ray ได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคปอด หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องถ่ายภาพซ้ำซ้อน

ทีมวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาโปรเจค AI ร่วมกับความเชี่ยวชาญของนักรังสีเทคนิค เพื่อถ่ายภาพ X-ray ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยทดลองเก็บข้อมูลภาพ X-ray จากอาสาสมัคร จนพิสูจน์ว่า “Deep Inspire” มีความถูกต้องแม่นยำถึง 94 เปอร์เซ็นต์

งานวิจัยนี้ได้อาศัย Deep Learning เข้ามาช่วยวิเคราะห์คุณภาพของภาพถ่าย X-ray ที่ได้จากการที่ผู้ป่วยหายใจเข้าให้ลึกหรือ “Deep inspiration” จนกระทั่งกระบังลมลดต่ำจนเห็นซี่โครงซี่ที่ 9 ถึง 10 ปรากฏในเนื้อปอดชัดเจน

การใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายร่วมกับนักรังสีเทคนิคจะช่วยลดโอกาสการถ่ายภาพซ้ำ และช่วยเพิ่มโอกาสในการวินิจฉัยโรคให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง รวมถึงงบประมาณที่จะต้องถ่ายซ้ำมากจำนวนครั้ง อีกทั้งช่วยลดสิ่งแปลกปลอมในภาพ X-ray ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเช่นกัน

ทีมวิจัยเตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพ X-ray รวมทั้งใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค ให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชำนาญและต่อยอดพัฒนานวัตกรรมต่อไปได้

ที่มา www.mahidol.ac.th
ภาพจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล