พิธีประกาศและมอบรางวัล โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ … สู่แท็บเล็ต

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

จากแนวนโยบายและการดำเนินงานโดยภาครัฐดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนและประชาชนทั่วไปในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในรูปแบบดังกล่าว จึงจัดให้มีการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ตขึ้น อันเป็นการส่งเสริมให้มีสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู บุคคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีคุณภาพและเพิ่มปริมาณสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ๓ ที่หลากหลายและมีปริมาณเพียงพอ

 

otpc-2

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ชนะการประกวด

      ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑. แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน (Learning Media) หมายถึงแอพพลิเคชันที่นำเสนอเนื้อหาเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น แอพพลิคัชันการเรียรภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชันเพื่อการฝึกอ่าน-เขียน เป็นต้น

๒. แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน (Instruction Media) หมายถึงแอพพลิเคชันที่ใช้เป็นสื่อช่วยครูในการสอน ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชันแสดงการระเบิดของภูเขาไฟ แอพพลิเคชันแสดงการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น

๓. แอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้ (Construction Media) หมายถึงแอพพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ผลงานประกอบการเรียนรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชันการสร้างรูปทรงสามมิติ แอพพลิเคชันการวัดระยะทางหรือพื้นที่ เป็นต้น

 

แอพพลิเคชันที่ได้รับรางวัลลจากโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

รางวัลชนะเลิศ

    การตวง

– แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

– ผลงาน นายนรินทร์ อนงค์ชัย

otpc-3

นายนรินทร์ อนงค์ชัย รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน “การตวง” แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

       Weather and Clothes

– แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

– ผลงาน นางศิริวรรณ ชูชื้น

 otpc-4

       นางศิริวรรณ ชูชื้น  รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน  “Weather and Clothes” แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รักไทย

– แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

– ผลงาน น.ส.เกศรินทร์ ปินตา และน.ส.ณัฐชยา วงศ์บุญมาก

otpc-5

น.ส.เกศรินทร์ ปินตา และน.ส.ณัฐชยา วงศ์บุญมาก รับรางวัลชนะเลิศจากผลงาน “รักไทย” แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

       ๑๐ ประเทศอาเซียน

– แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

– ผลงาน ว่าที่ ร.ท.อมรัส อรรคบุตร,นางนวภัทร อรรคบุตร และนางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ

 

      โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

– แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

– ผลงาน นายสุปรีชา สูงสกุล

 

 วิทยาศาสตร์พาสนุก

– แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

– ผลงาน น.ส.เจนจิรา นาคหรั่ง

 

        การชั่งและการเปรียบเทียบน้ำหนัก

– แอพพลิเคชันเสริมการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

– ผลงาน นายธีระวัฒน์ นามประแส

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

       เรขาคณิต หรรษา พาเพลิน

– แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

– ผลงาน นายเกียงไกร มาตรมูล

 

       Little red riding hood

– แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

– ผลงาน น.ส.แคทราย สุขสมบูรณ์ และน.ส.พิจิตรา ศิริวัฒน์

 

       เกมไทยสุภาษิต

– แอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

– ผลงาน น.ส.กมลวรรณ อินทวงษ์

 

       Thailand Puzzle

– แอพพลิเคชันสร้างองค์ความรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

– ผลงาน นายเปรม หะทัยธรรม และนายนราธิป หริจิระติวงศ์

 

otpc-6

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ ๔ จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

นอกจากพิธีประกาศและมอบรางวัล โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ … สู่แท็บเล็ตแล้ว ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการสำหรับการจัดแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด และโซนแนะนำเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชันรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่สนใจสามารถติดตั้งแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษาได้แบบฟรีๆ อีกด้วย ทั้งนี้ยังมีโซนร่วมกิจกรรมสนุกๆ และโซนกิจกรรม WorkShop เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนได้รับทราบขั้นตอนในการพัฒนาแอพพลิเคชัน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษาในอนาคตต่อไปได้

 

otpc-8

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและการสาธิตการใช้งานแอพพลิเคชัน

 otpc7

Workshop ในโซนด้านการสร้างสื่อ 

otpc-9

นอกจากนิทรรศการและ Workshop แล้ว ยังมีกิจกรรมร่วมสนุก มอบแท็บเล็ตให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here