กฟภ. เสริมทัพองค์กร มั่นใจเลือกระบบคลาวด์ ออราเคิล พลิกโฉมสู่ Digital Utility เต็มรูปแบบ

  • บบบริหารคลังข้อมูลอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านคลาวด์ของออราเคิล
    พร้อมขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า และ
    ตลาดธุรกิจไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) องค์กรรัฐวิสากิจที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมากได้นำระบบบริหารคลังข้อมูลอัตโนมัติ Oracle Autonomous Data Warehouse  และการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านคลาวด์ Oracle Analytics Cloud (OAC) มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และตลาดธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

กฟภ.จำหน่ายไฟฟ้าที่คลอบคลุม 74 พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศไทย โดยคิดเป็น 99% ของทั้งประเทศ ส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของกฟภ.คือการกำหนดนโยบายและการวางแผน จัดเตรียมการให้คำแนะนำในส่วนการลงทุนในอนาคตเชิงโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า และพลังงานที่มีอยู่ และโครงสร้างใหม่ คลอบคลุมด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้บรรลุความต้องการขององค์กร รวมถึงการยกระดับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เช่น การพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) กฟภ.เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่องค์กรต้องมีระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากยิ่งขึ้น

ดร.วิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ กฟภ.ให้ความสำคัญในทุกๆด้าน ทั้งการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัย ด้านพลังงานหมุนเวียน และด้านความต้องการจากประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น กฟภ. จำเป็นต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรไปสู่การเป็น “ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคระบบดิจิทัล” ด้วยการสนับสนุนของออราเคิล ทำให้เราได้ข้อมูลธุรกิจที่รวดเร็วและแม่นยำ สามารถคาดการณ์ ทำให้สามารถวางแผนการลงทุนในอนาคตได้ดี และยังสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ในทุกแผนกและสร้างผลกำไรด้านอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น”

ระบบการบริหารคลังข้อมูลอัตโนมัติที่ทันสมัยของออราเคิล ทำให้ กฟภ. สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งครอบคลุมถึงแผนกการจัดซื้อ ธุรการ ทรัพยากรบุคคล และการเงิน นอกจากนี้ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านคลาวด์ของออราเคิลยังนำเสนอแผงควบคุมมากกว่า 30 รูปแบบให้แก่ฝ่ายบริหารอาวุโสและผู้ใช้งานมากกว่า300 คน รายใน 14 แผนกที่แตกต่างกัน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปทำงานได้ในทันที ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและรองรับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีข้อมูลจำนวนมากสำหรับระบบที่มีอยู่ซึ่งรวบรวมข้อมูลลูกค้า รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า ทีมวิเคราะห์ข้อมูลและปฏิบัติการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานสำหรับการปฏิบัติงานและผู้บริหารซึ่งจะมีข้อมูลมากกว่า 280 ล้านรายการ (Records) ต่อเดือน หรือประมาณ 3,400 ล้านรายการ (Records) ต่อปี กระบวนการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 วัน (โดยประมาณ) ของเวลาการทำงาน (batch run time) แต่ Oracle Cloud Solution สามารถลดเวลาการประมวลผลลงเหลือหนึ่งชั่วโมง

กฟภ. ยังทำงานร่วมกับออราเคิลเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน  มาใช้วิเคราะห์คาดการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า ในการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในระดับสูงสุด และต่ำสุดได้ล่วงหน้า ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการควบคุมพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ กฟภ. ใช้การทำงานแบบอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ ในการอุดช่องโหว่ และปรับขนาดระบบฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้สามารถลดภาระในการบริหารระบบเทคโนโลยี

องค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลปี 2020-2022 อีกทั้งได้เริ่มมีโครงการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญ เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล ออราเคิลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้” นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าว “วันนี้ กฟภ. มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งองค์กร และได้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยคาดการณ์ได้อย่างชาญฉลาด และการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ เพื่อมอบการบริการที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้ชีวิตให้กับคนไทย”

เกี่ยวกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นองค์กรรัฐวิสากิจในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งครั้งแรกภายใต้พระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2497 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมและบริหารงานภายใต้กรมโยธาธิการและเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจกำกับโดยทั่วไป โดยองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งนั้นมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มีการไฟฟ้าอยู่ในความดูแลจำนวน 117 แห่ง ต่อมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูลสนับสนุน

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชั่นคลาวด์ของออราเคิลได้ที่เว็บไซต์ https://www.oracle.com/cloud/index.html.

เกี่ยวกับ ออราเคิล

ออราเคิลนำเสนอชุดแอปพลิเคชันแบบบูรณาการที่มาพร้อมระบบคลาวด์ (Oracle Cloud) ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยและทำงานแบบอัตโนมัติ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล (NYSE:ORCL) ได้ที่เว็บไซต์ www.oracle.com

เครื่องหมายการค้า

Oracle, Java และ MySQL คือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของออราเคิล คอร์ปอเรชัน

Facebook Comments