สวทน. ร่วมกับ สจล แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการขนส่งทางรางของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการขนส่งทางรางของประเทศไทย ครั้งที่  3  ประจำปี  2559 และเสวนาเรื่อง “ประเทศไทย 4.0 กับบทบาทของอุตสาหกรรมระบบราง” 

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

tras-01

1. ดร.วิทยา สุหฤทดำรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลจิสติกส์กับการบริหารโซ่อุปทานวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และการแปลงสภาพวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( สจล.)

2. ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( สจล.)

3. ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ,อดีตรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

4. คุณดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

โดยกำหนดการจัดประชุมวิชาการขนส่งทางรางของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

tras-02

ซึ่งภายในงานประชุมได้จัดให้มีการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ การปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลีและไต้หวัน ทั้งทางด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางสำหรับเมืองใหญ่ การสร้างระบบขนส่งทางรางในประเทศจีนและการใช้งาน การพัฒนาและการทดสอบรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีน ระบบความปลอดภัยของระบบขนส่งทางรางและแนวทางการซ่อมบำรุงของประเทศเกาหลี และการป้องกันการกรัดกร่อนเนื่องจากกระแสไฟรั่ว

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้เรียนรู้ถึงการพัฒนางานวิจัย จากทั้งนักวิจัยไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ดี (Good Practices) อันเป็นก้าวที่ต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments