AYUD แถลงผลการดำเนินงาน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559

ayud

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559 โดยในที่ประชุมได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชี ครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในงวดบัญชี 2558 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท

Facebook Comments