เรียนเพิ่ม! วิชา “หน้าที่พลเมือง” ไม่เว้นเด็กไทยในร.ร.นานาชาติ

สพฐ. แยกวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาเฉพาะ หลังพบมติเก่าไม่สนองนโยบาย คสช. เตรียมทำหนังสือถึง สช.บังคับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติต้องเรียนประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง

civics

สพฐ.จะดำเนินการแยกวิชา “หน้าที่พลเมือง” ซึ่งเดิมอยู่ในกลุ่มศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ออกมาเป็นรายวิชาเฉพาะให้เด็กทุกคนได้เรียน มีหน่วยการเรียน 1 หน่วยกิต ให้เรียน 40 ชั่วโมงต่อปี ในระดับป.1 ถึง ม.3 ส่วนระดับ ม.ปลาย ให้เรียน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี จำนวน 2 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้ใช้ชั่วโมงเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมความพร้อมฯมาจัดการเรียนการสอน ส่วนวิชาประวัติศาสตร์แยกสอนเป็นวิชาอยู่แล้ว

ในเร็วๆนี้ เลขาธิการ กพฐ.จะลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองที่จะเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ สพฐ.จะทำหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ปรับหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ โดยกำหนดให้เด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย และวิชาหน้าที่พลเมืองด้วย

และในวันที่ 25-26 มิ.ย.นี้ จะมีการประชุมเสวนากำหนดจุดเน้นเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองในแต่ละระดับชั้น เพื่อจัดทำตำราเรียนกลางของประเทศ กำหนดเอกสารและหนังสืออ่านประกอบ จากนั้นจะจัดทำคู่มือการเรียนการสอนทั้งสองวิชา และจัดอบรมครู เพื่อให้ทันใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

จาก เดลินิวส์

Facebook Comments