MEA จับมือ ม.เกษตร เปิดโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 ตึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียน พร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมดำเนินตามนโยบายภาครัฐ โดย MEA มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในครั้งนี้ โดยการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 10.14 MWp จะทำให้ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลประมาณ 12,967.96 MWh/ปี คิดเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 6,185.71 tonCo2/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นสัก 351,461 ต้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นไปตามเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อบรรลุเป้า Net Zero Emissions ภายในปี ค.ศ. 2065 ตามแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการที่จะเกิดขึ้นนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่จะได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักสากล ซึ่งยังส่งผลให้ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ และที่สำคัญจะเป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และยังสอดคล้องกับนโยบายเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้า Net Zero Emissions ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่ง โครงการฯ นี้ ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model ในด้าน Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว ที่คำนึงถึงการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ลดภาวะโลกร้อน และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัย สังคม ประชาชน และโลกของเรา

สำหรับผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, X : @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน#SolarRooftop #MEAsolar #MEAsmartservice#พลังงานสะอาด #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานทดแทน #โซลาร์เซลล์#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร