OneDrive แบบฟรี ลดพื้นที่เหลือ 5GB พร้อมยกเลิกพื้นที่ไม่จำกัดลูกค้า Office 365

Microsoft ประกาศยกเลิกสิทธิพิเศษการจัดเก็บข้อมูลบนบริการ OneDrive แบบไม่จำกัดสำหรับลูกค้า Office 365 พร้อมปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive แบบฟรี จาก 15GB เหลือ 5GB

onedrive-1

การปรับลดพื้นที่เก็บข้อมูลบนบริการ OneDrive ในครั้งนี้ เนื่องจาก Microsoft พบว่าหลังจากลูกค้า Office 365 สามารถเก็บข้อมูลได้แบบไม่จำกัด แต่กลับมีผู้ใช้เก็บข้อมูลยังไม่ถึง 75TB เลย ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงบริการให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้มากขึ้น Microsoft จึงปรับปรุงการให้บริการ OneDrive ออกเป็นดังนี้

1. ลูกค้า Office 365 ประเภท Home, Personal หรือ University จะถูกยกเลิกการให้บริการพื้นที่แบบไม่จำกัด แต่ได้ใช้พื้นที่เริ่มต้น 1TB

2. พื้นที่ 100GB และ 200GB จะยังเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้ารายใหม่ต่อไป แต่จะถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ 50GB ราคา 1.99 เหรียญสหรัฐต่อเดือน ในต้นปี 2016

3. OneDrive แบบฟรี จะถูกปรับลดลงจาก 15GB เหลือ 5GB สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า ส่วนพื้นที่โบนัส Camera Roll 15GB จะถูกยกเลิกตามไปด้วย จะทยอยมีผลตั้งแต่ต้นปี 2016

นอกจากนี้ Microsoft ยังเพิ่มเติมว่า

– หากลูกค้า Office 365 มีการเก็บข้อมูลเกิน 1TB จะได้รับการแจ้งเตือนและได้สิทธิ์ในการเก็บข้อมูลเพิ่มต่อไปเป็นเวลาอีก 12 เดือน

– ผู้ใช้บริการ OneDrive แบบฟรี มากกว่า 5GB ขึ้นไป จะสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้ต่อเนื่องอีก 12 เดือน นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมีผลในต้นปี 2016 และได้สิทธิ์สมัครสมาชิก Office 365 ฟรี 1 ปี

– สมาชิก OneDrive ไปจนถึง 100GB และ 200 GB จะไม่ได้รับผลกระทบ

อ้างอิง WindowsCentral

Facebook Comments