มทร.ธัญบุรี ปั้นบัณฑิตสาขา ‘นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ’ที่แรกของประเทศ!! รองรับเทรนด์โลกและสังคมสูงวัย

มทร.ธัญบุรี เผยหลักสูตรบัณฑิตใหม่ล่าสุดระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อรองรับแนวโน้มโลก ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า บัณฑิตสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ Innovation of Health Products เป็นหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี และเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยออกแบบหลักสูตรตามการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education) ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้มโลก และความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีสมรรถนะด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ มีทักษะการคิด การพัฒนา การผลิต การควบคุม และการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์กับภูมิปัญญาไทย และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้าน นางสาวสุรัติวดี ทั่งมั่งมี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจะเรียน 4 ปี เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การประเมินผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัตถุดิบและสารจากธรรมชาติ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2562 รุ่นแรกรับจำนวน เพียง 30 คน

ตัวอย่างอาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา เช่น (1) นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ (2) นักวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (3) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (4) ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ (5) นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน และ (6) ผู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งอาชีพดังกล่าวนั้นจะสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะสังคมผู้สูงวัย

หลักสูตรใหม่ดังกล่าวนี้ เป็นหลักสูตรพหุสาขาที่จัดทำขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ทำให้เชื่อมั่นว่าจะผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tmc.rmutt.ac.th หรือ โทร.02 592 1999 ต่อ 1114.

Facebook Comments