สวทน. – มทร.ธัญบุรี แถลงข่าวจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางไทย ขนทัพกูรูระบบรางเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นโลจิสติกส์ทางรางในอีอีซี

สวทน. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium –TRAS 2018) ลุยพื้นที่ชลบุรี ไขประเด็นโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ด้านขนส่งทางรางในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 5 สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยประจำปี 2561 หรือ TRAS2018 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ โดยการจัดงานดังกล่าวจะจัดให้มีการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ การปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ และการเสวนาวิชาการในประเด็นที่สำคัญต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบขนส่งทางราง แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น รวมถึงทราบกรณีศึกษาของระบบขนส่งทางรางที่ประสบความสำเร็จ

“อีกหนึ่งบทบาทของ สวทน. คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาที่สำคัญของประเทศ ซึ่งสาขาระบบขนส่งทางรางถือเป็นสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมความรู้และกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางของปะเทศ โดยอาศัยกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนากำลังคนและการบ่มเพาะความรู้ภายในประเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินงานควรจะต้องยกระดับไปสู่ความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายที่เรียกว่า Thailand Rail Academy หรือ “ทีอาร์เอ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มและเวทีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเดินรถ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย ในดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่สำคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบขนส่งทางราง ตลอดไปจนถึงการจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยด้วย” เลขาธิการ สวทน. กล่าว

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยประจำปี 2561 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Rail Logistics for Eastern Economic Corridor (EEC): Technology & Innovation” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” ซึ่งมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่เพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางราง ทางน้ำ แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าของประเทศไทยกับภูมิภาค อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ (สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และโครงการรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด เป็นต้น ภายในงาน TRAS2018 จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษในประเด็น “โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ด้านขนส่งทางรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” “การพัฒนาเมืองและระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ EEC” ตลอดจนการเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายในการจัดการโลจิสติกส์ด้านขนส่งสินค้าทางรางในพื้นที่ EEC” และ “การเข้าถึงเขตพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้วยระบบขนส่งทางรางในพื้นที่ EEC” เป็นต้น ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.engineer.rmutt.ac.th/tras2018/
นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากการรถไฟแห่งประเทศไทย สมาคมการผังเมืองไทย สมาคมโลจิสติกส์และการผลิต สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสนวนาพิเศษ “โลจิสติกส์ทางรางในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก – เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ด้วย

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน.

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ศักยภาพและความพร้อมของ มทร.ธัญบุรี ต่อระบบขนส่งทางรางและการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน TRAS 2018 ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ดำเนินการหลายอย่างทั้งการเปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิศวกรรมระบบราง ตามนโยบายบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาล การมีความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) รวมถึงมหาวิทยาลัยหลักในประเทศจีน 2 แห่งคือ Beijing Jiaotong University (BJTU) และ Southwest Jiaotong University (SWJTU) ที่สำคัญ มทร.ธัญบุรี ยังมีศูนย์นวัตกรรมระบบราง ที่ให้บริการงานทางวิชาการ และทำงานวิจัยด้านสถานีรถไฟและโรงซ่อมบำรุง (Station and Depot) ด้วย ในงานประชุมวิชาการ TRAS 2018 จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และโชว์ศักยภาพด้านระบบขนส่งทางรางต่อไป

Facebook Comments