กระทรวงไอซีที หนุน ซิป้า ร่วมมือสถาบันการศึกษาจัดตั้ง “SIPA Tech Startup Club” ทั่วประเทศ

กระทรวงไอซีที หนุน ซิป้า (SIPA) ลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษา 43 แห่ง ทั่วประเทศร่วมจัดตั้ง “SIPA Tech Startup Club” เพื่อวางรากฐานการยกระดับบุคลากรของประเทศให้เป็นที่ยอมรับและกลายเป็นขุมกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

ict-and-sipa-tech-startup-club-1
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การพัฒนากำลังคุนรุ่นใหม่ด้านดิจิทัล (Digital Workforce) ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาของประเทศในทุกด้าน รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรม และกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ คือ สถาบันการศึกษาที่จะผลิตบุคลากรคุณภาพให้ตรวชงกับความต้องการของอุตสาหกรรมได้ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากร รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้วย

ช่วงที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้หารือกับผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงให้ความสำคัญของการพัฒนากำลังคน หรือนักรบดิจิทัล ซึ่งเป็นกองกำลังสำคัญที่ต้องสนับสนุนในการฝึกฝนฝีมือ สร้างความแข็งแกร่งอย่างเร่งด่วน ซึ่งสถาบันการศึกษาจึงเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในส่วนนี้ให้เกิดความสมบูรณ์

กระทรวงไอซีทีจึงมอมบหมายให้ซิป้าซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Tech Startup โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรอบด้าน

นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ซิป้า กล่าวว่า ในระยะแรกของโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Tech Startup มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่าย “SIPA Tech Startup” ในช่วงเริ่มแรก 43 แห่ง เป็นเครือข่ายความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นศูนย์กลางการส่งข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่ม เพื่อร่วมกันสร้าง “ว่าที่ Tech Startup” ขึ้นในสถานบันการศึกษา โดยซิป้ามีกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ มากมาย อาทิ การเชิญกูรูในอุตสาหกรรม หรือไอดอลด้าน Tech Startup ที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นที่ปรึกษาสำหรับกำลังคนรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ธุรกิจด้านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ต่อไป

โดยซิป้าจะทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่าย SIPA Tech Startup ทั่วประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางการสร้างกำลังคนคุณภาพ และเป็นชุมชน (Community) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของประเทศ อันจะเป็นโอกาสให้บุคลากรดิจิทัลรายใหม่ หรือ Tech Startup ได้พัฒนา สร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ict-and-sipa-tech-startup-club-2

พิธีลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษา 43 แห่ง ร่วมจัดตั้ง “SIPA Tech Startup Club”

Facebook Comments