ภัทธีมา โกมลบวรกุล เจ้าของ Terroir Expression

Facebook Comments
จากซ้าย_ภัทธีมา_ปวิณ
อภิชาต สังข์ทิพย์ Client Solutions Sales Manager บริษัท ติงส์ อ