Home Windows 11 รุ่นใหม่ ใช้ POPCNT ทำให้อัปเดตบนเครื่องเก่าไม่ได้อีกแล้ว ไม่ให้ไปต่อ Windows 11 รุ่นใหม่ เลิกรองรับคอมตกรุ่น-45

ไม่ให้ไปต่อ Windows 11 รุ่นใหม่ เลิกรองรับคอมตกรุ่น-45

POPCNT

Hot Issue